logo - header

Jak segregować?

SELEKTYWNA ZBIÓRKA

Właściciele nieruchomości powinni pamiętać, aby selektywną zbiórkę odpadów komunalnych prowadzić zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie otrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Selektywna zbiórka polega na odpowiednim segregowaniu wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych.
W selektywnej zbiórce należy wrzucać posegregowane odpady zgodnie z kolorystyką: niebieski, żółty, brązowy, czarny, zielony.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 21 listopada 2019 roku, z późniejszymi zmianami selektywnemu zbieraniu i odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości podlegają następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1. Papier i tektura;
2. Metal;
3. Tworzywa sztuczne;
4. Szkło opakowaniowe;
5. Opakowania wielomateriałowe;
6. Ulegające biodegradacji;
7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe.

segregacja

METALE I TWORZYWA SZTUCZN

segregacja

NALEŻY WRZUCAĆ:
* odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
* puste opakowania po kosmetykach, chemii gospodarczej i środkach czystości
* torebki i worki foliowe
* plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, owocach)
* plastikowe zakrętki
* puszki po napojach, konserwach
* metalowe kapsle i nakrętki, zaciski
* kartony po sokach, napojach, mleku

NIE NALEŻY WRZUCAĆ:
* tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego
* mokrych folii, butelek i pojemników z zawartością
* opakowań po olejach, smarach, płynach chłodniczych, nawozach,
* tworzyw piankowych, styropianu
* sprzętu AGD i RTV
* zabawek

PAPIER

segregacja

NALEŻY WRZUCAĆ:
* gazety i czasopisma
* papier szkolny i biurowy
* książki z usuniętymi okładkami z tworzyw sztucznych
* torebki i worki papierowe
* papier pakowny
* tekturę i kartony
* ścinki drukarskie

NIE NALEŻY WRZUCAĆ:
* papieru zabrudzonego, mokrego lub zatłuszczonego
* papieru woskowego (katalogów, folderów reklamowych)
* papieru połączonego z innymi materiałami (np. folią metalami)
* opakowań z zawartością (np. żywnością, wapnem, cementem)
* papieru termicznego
* kalek technicznych i papieru przebitkowego (rachunki, faktury)
* kartonów po sokach i innych napojach
* tapet
* pieluch, podpasek i innych art. higienicznych
* chusteczek i ręczników papierowych

SZKŁO

segregacja

NALEŻY WRZUCAĆ
* butelki po napojach
* słoiki (bez nakrętek, zacisków, gumowych uszczelek)
* inne szkło opakowaniowe po żywności i kosmetykach

* NIE NALEŻY WRZUCAĆ:
* opakowań po lekarstwach
* szkła laboratoryjnego
* termometrów, strzykawek
* szyb samochodowych
* szkła okularowego, szkła zbrojonego
* szkła żaroodpornego
* żarówek, świetlówek
* lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych
* reflektorów
* ekranów i lamp telewizyjnych
* luster
* ceramiki, porcelany, zniczy, kapsli, nakrętek
* szkła gospodarczego (misek szklanych, talerzy, doniczek)

ODPADY BIODEGRADOWALNE

segregacja

NALEŻY WRZUCAĆ:
* resztki żywności (bez mięsa i kości)
* przeterminowaną żywność
* obierki owoców i warzyw
* skorupki jaj
* fusy po kawie i herbacie
* skoszoną trawę, liście
* drobne gałęzie
* trociny

NIE NALEŻY WRZUCAĆ:
* piasku, kamieni
* odpadów z tworzyw sztucznych
* worków foliowych
* przedmiotów metalowych
* elementów szklanych
* resztek jedzenia w płynie
* odchodów zwierzęcych, piasku dla kota
* popiołu z kominka lub pieca

ODPADY ZMIESZANE

segregacja

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

* odpady kuchenne nieulegające rozkładowi
* zużyte obuwie
* wykorzystane środku higieny osobistej
* papier z folią zabrudzoną tłuszczem
* zimny popiół
* styropian opakowaniowy
* tekstylia i odzież

NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

* odpadów podlegających segregacji (szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metali)
* odpadów wielkogabarytowych
* odpadów niebezpiecznych
* styropianu budowlanego
* materiałów budowlanych

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

Odbiór odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałej i mieszkalnej w gminie miejskiej Lubin odbywa się raz w tygodniu wg harmonogramu. Odpady należy wystawić w pobliżu miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów komunalnych, nie wcześniej niż w dniu poprzedzającym dzień odbioru. Mieszkańcy mogą je również oddać we własnym zakresie do PSZOK.

ODPADY BUDOWLANE

* Odpady budowlane i rozbiórkowe wytwarzane podczas remontów wykonywanych we własnym zakresie, powinny rownież zostać oddane do PSZOK we własnym zakresie.
* UWAGA: odpady poremontowe nie są odpadami wielkogabarytowymi.