FIRMA

Informacje o firmie

1 marca 1994 roku w wyniku podziału i likwidacji przedsiębiorstwa komunalnego powstało MUNDO Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o.

Efektem wspomnianego podziału LPK było oprócz naszego przedsiębiorstwa powstanie kilku innych podmiotów branży komunalnej miedzy innymi: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Miejskiego Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.

W celu ułatwienia sposobu identyfikacji komputerowej oraz ułatwienia wszelkiego typu rejestracji danych od 31.05.1996 roku Spółka działa pod nazwą MUNDO Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. Zmiana nazwy nie pociągnęła za sobą żadnych zmian w zakresie działania przedsiębiorstwa.

Celem tej spółki, której właścicielem od początku jest Gmina Miejska LUBIN, stało się doprowadzenie do prawidłowej gospodarki odpadami na terenie gminy i powiatu.

Punktem zainteresowania jest ponad czternastohektarowe składowisko usytuowane w odległości 2 km na wschód od miasta (przy ul. Zielonej 1). Z pierwotnych założeń wynika, że docelowo przyjmie 3 750 000 ton odpadów, a koniec jego eksploatacji powinien nastąpić około 2040 roku.

Wokół składowiska wyznaczono strefę ochronną o szerokości 0,5 km, w której dokonywano nasadzeń drzew i krzewów.

Z myślą o przyszłości Spółka przyjęła długofalowy plan działania, w wyniku którego będzie dążyć do zmniejszenia ilości składowanych odpadów oraz ich recyklingu.