USLUGI

Firma MUNDO świadczy usługi w zakresie przyjmowania, składowania i gospodarki odpadami.

Przyjmowane odpady klasyfikowane są odpowiednio według grup :

CENA ODPADU
GRUPA ODPADU
RODZAJ ODPADU
wg cennika
GR I
odpady komunalne
wg cennika
GR II
odpady poprodukcyjne
wg cennika
GR III
gruz budowlany - drobny
(do 30x30x30 cm)
wg cennika
GR IV
gruz budowlany - wielkogabarytowy
(do 50x50x50 cm)
wg cennika
GR V
ziemia

Składowanie odpadów może odbywać się na następujących zasadach:

• w rozliczeniu gotówkowym, czyli bezpośrednio - należność za dostarczone odpady regulowana jest w kasie składowiska.
• na podstawie umowy stałej na przyjmowanie i składowanie odpadów komunalnych, czyli rozliczanie następuje w oparciu o treść i zasady określone w umowie.

Każdy dostawca zobowiązany jest do bezwzględnego podporządkowania się REGULAMINOWI SKŁADOWISKA.

Odbiorca odpadów może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli uzna, że są to odpady niebezpieczne.

Składowisko odpadów czynne jest od poniedziałku do piątku:
w okresie letnim od 6.00 do 18.00
w okresie zimowym od 7.00 do 16.00
oraz we wszystkie soboty od 7.00 do 13.00

Składowisko mieści się przy ul. Zielonej 1. (Jadąc z Lubina drogą nr 36 w kierunku na Ścinawę)
tel: (076) 842-63-50

W szczególnie uzasadnionych przypadkach odpady komunalne mogą być przyjęte także poza ustalonymi wyżej godzinami na zasadach ustalonych odrębnie.

Aktualny cennik usług firmy MUNDO Sp. z o.o. obowiązujący od 01 stycznia 2019 r.

CENNIK